Tentaku Sharp

Tentaku Sharp Silver
¥ 180
Tentaku Sharp Silver
Tentaku Sharp Pink
¥ 180
Tentaku Sharp Pink
Tentaku Sharp Gold
¥ 180
Tentaku Sharp Gold
Tentaku Sharp Purple
¥ 180
Tentaku Sharp Purple
Tentaku Sharp Blue
¥ 180
Tentaku Sharp Blue